ESITTELY

Olen Eeva Saa­re­la. Toi­min kou­lu­tet­tu­na hie­ro­ja­na koti­ni yhtey­des­sä Hevos­saa­ren Val­koi­ses­sa talos­sa, jos­sa tavoit­tee­na­ni on hoi­taa asiak­kai­ta­ni kokonaisvaltaisesti. 

Val­mis­tuin kou­lu­te­tuk­si hie­ro­jak­si Vie­ru­mäen kurs­sil­ta jou­lu­kuus­sa 2018. Klas­si­sen hie­ron­nan ja urhei­lu­hie­ron­nan lisäk­si olen opis­kel­lut myös vyö­hy­ke­te­ra­pi­aa (reflexo­lo­gi­aa), kuu­ma­ki­vi­hie­ron­taa, Rei­ki-hoi­toa, kui­va­kup­paus­ta ja ääni­mal­ja­ren­tou­tus­ta, ja koen, että yhdis­te­le­mäl­lä tar­peen mukaan eri hoi­to­muo­to­ja pää­sem­me asiak­kai­de­ni kans­sa par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen. Hoi­dan sekä aikui­sia että lapsia. 
 
Hoi­to­ti­la­ni sijait­see rau­hal­li­ses­sa van­has­sa piha­pii­ris­sä Hei­no­lan Hevos­saa­res­sa kol­mi­ker­rok­si­sen Val­koi­sen talon ala­ker­ras­sa. Hoi­to­ti­laan on estee­tön kul­ku sekä oma sisään­käyn­ti talon ala­pi­hal­ta. Auton saa pysä­köi­tyä talon välit­tö­mään läheisyyteen.
 
Teen tar­vit­taes­sa myös koti- ja työpaikkakäyntejä.
 
Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Hevossaaren Valkoinen talo

Val­koi­nen talo val­mis­tui vuon­na 1928 Saa­re­lan maa­ti­lan uudek­si pää­ra­ken­nuk­sek­si. Raken­nuk­sen pii­rus­tuk­set tuo­tiin Ame­ri­kas­ta, mikä selit­tää talon perin­tei­ses­tä suo­ma­lai­ses­ta ark­ki­teh­tuu­ris­ta poik­kea­van ulko­näön.

Nykyi­nen hoi­to­ti­la toi­mi aluk­si ren­gin asun­to­na. Myö­hem­min huo­ne on ollut välil­lä toi­mis­to­käy­tös­sä, siel­lä on kudot­tu kan­gas­puil­la ja vii­mei­sim­pä­nä se toi­mi olo­huo­nee­na.

Syk­syl­lä 2018 huo­ne sai taas uuden käyt­tö­tar­koi­tuk­sen ja pal­ve­lee nyt hie­ron­ta- ja hoi­to­ti­la­na. Samas­sa piha­pii­ris­sä sijait­see myös pia­non­vi­rit­tä­jä Imre Kova­rin verstas.