Vyöhyketerapia

Vyö­hy­ke­te­ra­pia eli reflexo­lo­gia on teho­kas hoi­to­muo­to, jol­la ter­veyt­tä hoi­de­taan koko­nais­val­tai­ses­ti. Hoi­to tapah­tuu hei­jas­tea­luei­ta käsi­tel­len, joten kipu­ti­laa voi­daan hoi­taa itse kipua­lu­ee­seen kos­ke­mat­ta. Tämä mah­dol­lis­taa käsit­te­lyn myös heti leik­kauk­sen jäl­keen tai akuu­tin tuleh­duk­sen aikana.

Vyö­hy­ke­te­ra­pia­kä­sit­te­ly kes­tää asiak­kaas­ta riip­puen puo­les­ta tun­nis­ta kah­teen tun­tiin. Jo yksit­täi­sel­lä käsit­te­lyl­lä voi­daan saa­da hel­po­tus­ta eli­mis­tön häi­riö­ti­loi­hin, mut­ta useam­man käsit­te­lyn sar­jal­la saa­daan aikaan pysy­viä tulok­sia. Jokai­sel­la käsit­te­ly­ker­ral­la käy­dään läpi asiak­kaan koko keho.

Vyö­hy­ke­te­ra­pias­ta on apua esi­mer­kik­si stres­siin, pään­sär­kyyn, migree­niin ja veren­pai­nee­seen, ylei­seen väsy­myk­seen, nivel- ja lihas­sär­kyi­hin, kuu­kau­tis­häi­riöi­hin, vaih­de­vuo­si­vai­voi­hin, etu­rau­has­vai­voi­hin, unet­to­muu­teen, koliik­kiin ja tulehduskierteisiin.

Vyö­hy­ke­te­ra­pia 60 min 60 €
Vyö­hy­ke­te­ra­pia 90 min 80 €

Aiko­ja voit vara­ta puhe­li­mit­se, p. 040 739 4879 tai säh­köi­ses­tä ajan­va­rauk­ses­ta.

Mikä­li kalen­te­ris­ta ei löy­dy sinul­le sopi­vaa aikaa, ota roh­keas­ti yhteyttä!

Eeva Saa­re­la
p. 040 739 4879
hieroja.eevasaarela[at]gmail.com