AJANKOHTAISTA

Henkisen kasvun ryhmä käynnistyy ja muitakin uusia kuvioita

Hevos­saa­ren Val­koi­ses­sa talos­sa puhal­ta­vat muu­tok­sen tuu­let. Mikä­li olet Face­boo­kin käyt­tä­jä, sil­mii­si on ehkä saat­ta­nut­kin jo osua Kol­men Sisa­ren Maja­ta­lon pos­tauk­sia Face­boo­kin puo­lel­la? (Mikä­li ei, niin suo­sit­te­len tutus­tu­maan nii­hin: (3) Face­book) Ja mikä­li olet nii­tä näh­nyt, olet saat­ta­nut häm­mäs­tel­lä, että mis­tä oikein on kyse, mitä Val­koi­sel­le talol­le on tapah­tu­mas­sa? Noh, minä­pä kerron:

Mei­dän per­heem­me on kesän aika­na teh­nyt muut­toa Hevos­saa­res­ta Myl­ly­ojal­le uuteen kotiim­me.  Yri­tys­toi­min­ta­ni jat­kuu kui­ten­kin tut­tuun tapaan Hevos­saa­res­sa – ja itse asias­sa toi­min­ta­ni laa­je­nee ja jat­kos­sa voin pitää myös ryh­mä­muo­toi­sia tilai­suuk­sia Val­koi­sen talon salis­sa, näis­tä lisää vie­lä vies­tin lopus­sa. Sisa­re­ni Anna sen sijaan rupe­aa käyn­nis­te­le­mään Kol­men Sisa­ren maja­ta­loa. Vaik­ka majoit­tu­maan ei tai­da vie­lä ihan het­keen pääs­tä, on ensim­mäi­siä tapah­tu­mia luvas­sa jo alkusyksystä!

Jos­sain vai­hees­sa Hevos­saa­ren Val­koi­nen talo jää­nee nime­nä his­to­ri­aan ja sel­key­den vuok­si saa­tan siir­tyä maja­ta­lon tar­joa­mien pal­ve­lui­den alle, mut­ta tois­tai­sek­si jat­kan tutul­la nimellä.

Mut­ta niin niis­tä ryh­mis­tä: syys­kuun seit­se­mäs päi­vä käyn­nis­tyy Joha­na Nyma­nin ja minun luot­saa­ma­na Mat­ka Ikiai­kai­seen ymmär­ryk­seen. Kysees­sä on hen­ki­sen kas­vun ryh­mä, jos­sa työ­vä­li­nei­näm­me ovat mm. medi­taa­tiot, ääni­mal­jat, gon­gi ja perin­ne­rum­pu. Lem­pei­den ja hoi­ta­vien har­joi­tus­ten myö­tä itse­tun­te­muk­se­si kas­vaa ja voit hel­pom­min käsi­tel­lä elä­mäs­sä­si ole­via haas­tei­ta. Kokoon­num­me Hevos­saa­ren val­koi­ses­sa talos­sa tors­tai­sin 7.9–19.10.2023 väli­se­nä aika­na, klo 18–20. Lisäk­si näem­me vie­lä bonus­ker­ral­la tors­tai­na 9.11.2023. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on nyt auki ja jat­kuu tors­tai­hin 24.8 asti.Osallistuminen mak­saa 325 € ja mukaan pää­see lähet­tä­mäl­lä vapaa­muo­toi­sen säh­kö­pos­tin osoit­tee­seen energiahoitajajohanna@hotmail.com. Täl­le tapah­tu­mal­le on myös oma sivus­ton­sa Face­boo­kin puo­lel­la Mat­ka Ikiai­kai­seen ymmär­ryk­seen | Face­book. Olem­me Johan­nan kans­sa aivan innois­sam­me täs­tä koko­nai­suu­des­ta, toi­vot­ta­vas­ti tapaam­me Matkalla!

Mikä­li sinä haluai­sit vara­ta omal­le pie­nel­le poru­kal­le­si esim. ääni­mal­ja­ren­tou­tuk­sen, on sekin nyt mah­dol­lis­ta. Soi­ta 040 739 4879 ja kysy lisää.

Ter­ve­tu­loa Hevos­saa­ren Val­koi­seen taloon!