ENNEN HOITOA

Ensim­mäi­sen hoi­to­ker­ran yhtey­des­sä täy­te­tään esi­tie­to­lo­ma­ke. Ennen hoi­don aloit­ta­mis­ta tar­kas­te­len tar­vit­taes­sa ryh­tiä­si ja tut­kin nivel­ten lii­ke­ra­to­ja. Näil­lä toi­men­pi­teil­lä saan hyvän käsi­tyk­sen sii­tä, mit­kä teki­jät myö­tä­vai­kut­ta­vat mah­dol­lis­ten ongel­mien syn­tyyn.

Hoi­det­ta­van osa-alu­een voi päät­tää tar­peen mukaan. Jos­kus on tar­peen kes­kit­tyä 100 minuut­tia yhteen osa-alu­ee­seen, kun toi­sel­la ker­taa tun­nin ajas­sa ehtii käy­dä koko kehon nopeas­ti läpi. Mikä­li tämä on aivan ensim­mäi­nen käyn­ti­si tai edel­li­ses­tä käyn­nis­tä on huo­mat­ta­van pit­kä aika, suo­sit­te­len varaa­maan vähin­tään 60 minuu­tin hoi­toa­jan.

On tär­ke­ää huo­mioi­da, että hoi­doil­la on voi­ma­kas vai­ku­tus kehon tasa­pai­noon ja esi­mer­kik­si aineen­vaih­dun­taan. Mah­dol­li­sis­ta pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sis­ta ja lää­ki­tyk­sis­tä on hyvä ker­toa etu­kä­teen, jot­ta osaan ottaa ne hoi­dos­sa huo­mioon. Estei­tä hoi­dol­le ovat esi­mer­kik­si kuu­me, akuu­tit tuleh­duk­set, akuu­tis­sa vai­hees­sa ole­va syö­pä, huma­la­ti­la ja huu­mausai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na ole­mi­nen. Mikä­li olet epä­var­ma, sopii­ko tiet­ty hoi­to juu­ri sinul­le, kes­kus­te­le ensin lää­kä­ri­si kans­sa.

Hoi­dos­ta saat par­haan tulok­sen, kun nau­tit riit­tä­väs­ti vet­tä sekä ennen hoi­toa että hoi­don jäl­keen ja varaat itsel­le­si riit­tä­väs­ti aikaa lepoon (poik­keuk­se­na urhei­lusuo­ri­tuk­seen val­mis­ta­va hieronta). 

Mikä­li jokin asia jäi askar­rut­ta­maan, ota yhteyt­tä. Vas­taan mie­lel­lä­ni mah­dol­li­siin kysymyksiin!